Pedagoški zavod HNŽ

Ravnateljica Sabaheta Bijedić
Sabaheta (Čolaković) Bijedić rođena 22.8.1952. godine. Osnovnu i Srednju učiteljsku školu završila u Mostaru, a na odsjeku za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirala i stekla zvanje pedagog-psiholog. Bila je angažirana na poslovima školskog pedagoga - psihologa u osnovnoj školi, profesora u srednjoj školi i stručnog savjetnika za razrednu nastavu u Pedagoškom zavodu. Trenutno obavlja poslove ravnatelja Pedagoškog zavoda Mostar. Autor je velikog broja projekata iz oblasti obrazovanja, stručnih radova, udžbenika i priručnika za nastavu. Za svoj rad dobila je niz priznanja među kojima je najznačajnija „ Žena godine u oblasti obrazovanja u BiH“ 1999. godine.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Sjeverni logor 116, Mostar 036/570-045; 036/571- 648 036/570-045; 036/571- 648 pedzavod@bih.net.ba

Nadležnosti Pedagoškog zavoda:

Na osnovu čl. 20. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave (Sl. novine HNŽ-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na:

1.    izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih,
2.    ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada obrazovnih djelatnika, stručnih suradnika i ravnatelja,
3.    donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada odgojno-obrazovnih ustanova,
4.    donošenje programa stručnog usavršavanja obrazovnih djelatnika i suradnika,
5.    utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola,
6.    praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih,
7.    organiziranje odgojno-obrazovnog informacijskog i ostalog sustava na području Županije,
8.    informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvješća i analiza za potrebe ministarstva  i drugih institucija na području Županije,
9.    izdavanje stručnih časopisa i publikacija,
10.    izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda,
11.    izrada stručnih uputa za rad i neposrednu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama i obrazovnim djelatnicima,
12.    briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih suradnika u odgojno- obrazovni proces,
13.    vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti.

Službena stranica: http://www.pzm.ba/