Ured za zakonodavstvo

Ured za zakonodavstvo
Predstojnica Ureda Ljubica Miletić
Rođena je 8.1.1956. godine u Konjicu, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Mostaru 1980. godine. Ima dvadeset i tri godine radnog staža u struci. Prije postavljenja na mjesto predstojnice Ureda za zakonodavstvo Vlade, od 2006.godine radila je u Uredu predsjednika Vlade na poslovima šefa Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove te obavljala poslove vršitelja dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Vlade. Udata i majka dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Stjepana Radica 3.
88000 Mostar
036/312-184 uredzz.vladahnzk@gmail.com 036/312-184
Opis poslova

Opis poslova Ureda za zakonodavstvo HNŽ


Ured za zakonodavstvo Vlade Hercegovačko-neretvanske županije osnovan je Uredbom o osnivanju Ureda za zakonodavstvo dana 21. travnja 1999. godine. Uredba je objavljena u Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije broj 9/99.

- Mjerodavnost Ureda

- Ured za zakonodavstvo daje Vladi Hercegovačko-neretvanske županije, s gledišta usklađenosti s Ustavom Hercegovačko-neretvanske županije i pravnim sustavom, mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno o prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Županije odnosno Vlada i prijedlozima propisa koje donose ministri i rukovoditelji tijela županijske uprave,
- osigurava metodološko jedinstvo u izradi županijskih zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Županije i Vlada,
- pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave,
- proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava te daje Vladi mišljenja i prijedloge po tim pitanjima,
- priprema materijale za objavljivanje zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Županije, Vlada, ministri i rukovoditelji drugih tijela županijske uprave u službenom glasilu Hercegovačko-neretvanske županije,
- obavlja i druge poslove koje mu u svezi s njegovim djelokrugom rada povjeri Vlada.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta na koje je suglasnost dala Vlada u Uredu je sistematizirano 7 radnih mjesta i to:
- predstojnik Ureda;
- pomoćnik predstojnika Ureda;
- 3 stručna savjetnika;
- dva namještenika

Trenutno su u Uredu zaposleni predstojnik Ureda, pomoćnik predstojnika Ureda i jedan namještenik za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.
Osim izvršavanja mjerodavnosti propisanih Uredbom o osnivanju, Ured zajedno s resornim ministarstvima intenzivno radi na izgradnji pravnog sustava Županije koji je temelj za funkcioniranje vlasti na cjelokupnom području Hercegovačko-neretvanske županije.

Ured je prošao reviziju Agencije za državnu službu i dobio obavještenje koje se odnosi na zakonitost zasnivanja radnog odnosa i zakonitost postavljanja na funkcije, tako da predstojnik Ureda i njegov pomoćnik u sljedećih 18. mjeseci prolaze kroz postupak ocjenjivanja, sukladno Zakonu o državnoj službi F BiH.