Uprava za prognanike i izbjeglice

Ravnatelj Kemal Isaković
Kemal Isaković rođen je 15.1.1957. godine u Stocu kod Mostara. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu, a diplomirao je 1981. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru. Radni staž započeo je u općini Stolac, kao vježbenik, referent, a nešto kasnije postao je ravnatelj Uprave za geodeziju katastra nekretnina i imovinsko-pravne poslove. Nakon rata Kemal Isaković bio je predsjednik Općinskog vijeća Stolac, a potom je izabran za ministra u Ministarstvu pravosuđa, lokalne uprave i samouprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Ul. S. Radića 3,
88000 Mostar
036/312-183
036/321-438
upravaprognanikahnk@hotmail.com 036/321-438
Opis poslova:

Uprava za prognanike i izbjeglice u Hercegovačko-neretvanskoj županiji organizirana je kao jedinstvena organizacijska cjelina kojom neposredno rukovodi Kemal Isaković, ravnatelj.  Poslovno središte ove Uprave nalazi se u Mostaru u ulici Stjepana Radića br.3, tel: 312-183, 321-438, fax: 326-354.

Uprava za prognanike i izbjeglice obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom, a koji se odnose na:

-  vođenje i provedbu županijske politike u pogledu prava i skrbi raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika,
-  stalni rad za stvaranje političkih, ekonomskih i društvenih uvjeta koji će postignuti dobrovoljan i siguran povratak prognanika i izbjeglica na području Hercegovačko-neretvanske županije,
-   izradu nacrta županijskog Zakona o prognanicima i izbjeglicama, te i u drugim zakonskim aktima temeljenim na Ustavima Federacije Bosne i Hercegovine iHercegovačko-neretvanske županije,
-  vođenje središnje evidencije; vršenje popisa raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika na području Hercegovačko-neretvanske županije,
-   donošenje godišnjeg plana povratka na područje Hercegovačko-neretvanske županije,
-  rješavanja statusa raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika u upravnom postupku i odrađivanje organa koji vode prvostepeni postupak,
-  planiranje izgradnje objekata i naselja za smještaj raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-prognanika u slučaju izvanrednih situacija,
-  rukovođenje bazom podataka i koordiniranje radom općinskih informativnih centara,
-  koordiniranje rada tranzitno-prihvatnih i kolektivnih centara na području Hercegovačko-neretvanske županije,
-  pripremanje i donošenje bilancu potrebnih sredstava za županiju radi stvaranja uvjeta za bržu realizaciju plana povratka raseljenih osoba,
-  suradnju s federalnim, županijskim i međunarodnim organizacijama u rješavanju problema raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika,
-  podršku humanih projekata koji implementiraju nevladine humane organizacije iz svih oblasti na području Hercegovačko-neretvanske županije,
-  brigu o provođenju Zakona i drugih propisa iz ove oblasti,
-  obavljanje drugih poslova iz problematike raseljenih osoba, prognanika i  izbjeglica-prognanika.