Županijsko javno pravobraniteljstvo

Županijski javni pravobranitelj Vlado Bevanda
Rođen 1.9.1961. god. u D. Selu, općina Čitluk. Osnovnu i srednju školu završio u Mostaru. Zvanje diplomiranog pravnika stekao na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ – Pravni fakultet u Mostaru. Godine 1998. položio pravosudni ispit. Radio na više radnih mjesta u MUP-u HR HB, od samostalnog referenta do voditelja odjela, te kao tajnik Osnovnog suda u Mostaru i voditelj podružnice Hercegovina osiguranja d.d u Mostaru. Prije imenovanja na dužnost županijskog javnog pravobranitelja, obnašao dužnost zamjenika direktora PPC Mostar u Croatia osiguranju d.d. Ljubuški. Ima 28 godina iskustva u gospodarskim društvima i tijelima državne uprave. Oženjen i otac šestero djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Kralja Zvonimira 14. A
88 000 Mostar
036/312-254 pravobraniteljstvohnk@gmail.com 036/312-254
Opis poslova:


Zakonodavna regulativa kojom je uređen rad Pravobraniteljstava kao posebnih državnih tijela na svim razinama, utvrđena je Zakonom o pravobraniteljstvu BIH (Sl.glasnik BIH brij: 8/02, 10/02 i 44/04), Zakonom o Federalnom pravobraniteljstvu (Sl.novine F BIH broj: 2/95,12/98,18/00,61/06 i 102/09) i Zakonom o javnom pravobraniteljstvu HNŽ (N.novine HNŽ broj: 8/99,3/04 i 11/08).
Sukladno navedenim zakonima, pravobraniteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije je samostalno tijelo koje poduzima mjere i koristi pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Županije.
U zastupanju, javno pravobraniteljstvo po zakonu je ovlašteno poduzimati sve radnje koje je ovlaštena poduzimati stranka u postupku.
Mjerodavnost i djelokrug rada, odnosno prava i dužnosti Pravobraniteljstva HNŽ u odnosu na  poduzimanje pravnih radnji i mjera u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Županije, regulirana su Zakonom o javnom pravobraniteljstvu Županije.
Pravobraniteljstvo postupa sukladno utvrđenim mjerodavnostima propisanim u Zakonu o pravobraniteljstvu, po zaključcima Skupštine i Vlade HNŽ, kao i na osnovu Programa rada  Pravobraniteljstva za svaku godinu.
Prema mjerodavnosti Pravobraniteljstva i opisa poslova nositelja pravobraniteljske funkcije, sukladno Zakonu, Pravobraniteljstvo HNŽ obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Županije a koji se ogleda u zastupanju u postupcima pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima u sudskim postupcima, tijelima uprave i u upravnim sporovima, daje mišljenja na zaključivanje ugovora o koncesiji i zaključivanje ugovora imovinsko-pravne prirode kao i u drugim predmetima u kojima je mjerodavno pravobraniteljstvo za odlučivanje.
Poslove zastupanja pravobraniteljstvo vrši na teritoriju cijele Županije i to pred Općinskim sudom Mostar, Općinskim sudom u Čapljini, Općinskim sudom u Konjicu, Županijskim sudom u Mostaru, Ustavnim sudom FBIH i BIH i Vrhovnim sudom FBIH i Sudom BIH.

Osim navedenog pravobraniteljstvo osigurava:
-Zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz svoje mjerodavnosti;
-Ostvarivanje suradnje s ministarstvima, županijskim tijelima, s organima i organizacijama na razini Federacije BiH, s organima pravosuđa na svim razinama, s  pravobraniteljstvima na svim razinama, a naročito radi ujednačavanja prakse i zauzimanja stavova  po istim ili sličnim pravnim pitanjima.
-Praćenje i proučavanje sudske prakse i zauzimanje jedinstvenih stavova na
stručnom Kolegiju i proširenom Kolegiju vezano za predmete iz mjerodavnosti Pravobraniteljstva  HNŽ i drugih pitanja iz djelokruga rada.