Narodne novine HNŽ

NARODNE NOVINE
Hercegovačko-neretvanska županija
SLUŽBENO GLASILO


Izdavač: Hercegovačko-neretvanska županija
Za izdavača: Tajnik Vlade, Mirsada Šuta
Adresa: Stjepana Radića, br. 3
Mostar
Tel. fax 324 036 , 324 037 323-407, 320-581

List izlazi prema potrebi. Pretplata, prodaja i primanje oglasa vrši se kod izdavača.
Narudžba Narodnih novina vrši se uplatom na depozitni račun Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije kod Zagrebačke banke BH na žiro račun broj: 3380002200005953 sa naznakom  pretplata za Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije, Vrsta prihoda 721 119 . Kopiju uplatnice poslati faxom. Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana po izlasku lista. O promjeni odnosa  pretplatnik treba obavijestiti izdavača u roku od 8 dana. Pretplatnicima koji se pretplate  tijekom godine ne možemo garantirati da će primiti sve prethodne izašle brojeve.