Ministarstvo prometa i veza

Ministar
Stjepan Krasić
Rođen 21. prosinca 1965. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Čitluku, na mostarskom Građevinskom fakultetu stekao stručnu spremu diplomiranog inženjera građevine. Obavljao je poslove predsjednika HVO-a općine Čitluk, odnosno načelnika općine Čitluk, zamjenika ministra energetike u HNŽ, ministra prometa i veza u HNŽ, savjetnika Federalnog ministra financija iz oblasti infrastrukture, privatizacije, stranih ulaganja i investicija, savjetnika dopremijera Vlade F BiH za isto područje, rukovoditelja održavanja hidroelektrane u slivu Neretva u JP ''Elektroprivreda HZHB'' d.d. Mostar, izvršnog direktora za Razvoj (član Uprave) u JP ''Elektroprivrede HZHB'' d.d. Mostar, savjetnika izvršnog direktora za Razvoj u JP ''Elektroprivrede HZHB'' d.d. Mostar. Autor je više stručnih i znanstvenih publikacija iz oblasti cestovne infrastrukture i ulaganja. Oženjen, otac četvero djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Maršala Tita 91,
88000 Mostar
036/514-811 036/514-810 ministarstvo.prometa@gmail.com
Opis poslova Ministarstva

Sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Ministarstva prometa i veza HNŽ, Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

 1. Cestovni promet iz nadležnosti Županije
 2. Telekomunikacijski promet iz nadležnosti Županije
 3. Registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za županijske linije
 4. Poštanski promet iz nadležnosti Županije
 5. Željeznički promet iz nadležnosti Županije
 6. Vodni promet iz nadležnosti Županije
 7. Zračni promet iz nadležnosti Županije,
 8. Cjevovodni i integralni transport iz nadležnosti Županije,
 9. Izrada prometne osnove Županije u skladu sa prometnom osnovom Federacije,
 10.  Kategorizaciju cesta iz nadležnosti Županije,
 11.  Poslove zaštite cesta iz nadležnosti Županije,
 12.  Financiranje, iniciranje i praćenje razvoja telekomunikacijskih sustava i sredstava veze posredstvom nadležnih institucija u Županiji,
 1.  Stvaranje uvjeta za nastup u inozemstvu gospodarskih subjekata u oblasti prometa sa područja Županije,
 1.  Inspekcijski nadzor u svim oblastima prometa i veza iz nadležnosti Županije,
 1.  Suradnja sa Ministarstvom prometa i veza drugih županija u Federaciji, te s federalnim i ostalim institucijama iz oblasti prometa i veza,
 2.  Pripremanje nacrta zakona i drugih propisa  iz svoje nadležnosti,
 3.  Rješavanje u upravnom postupku iz svoje nadležnosti,
 4.  Određivanje visine naknade za korištenje cesta iz svoje nadležnosti,
 5.  Obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.
 6.  Obavlja i druge poslove koji mu se drugim propisima stave u nadležnost.
 7.  

Ministarstvo prometa i veza HNŽ jedan je od nositelja izrade i provedbe Programa sigurnosti cestovnog prometa u HNŽ.

Od 2003. godine Ministarstvo vrši i mjerenje intenziteta cestovnog prometa na javnim cestama HNŽ, a u mjesecu travnju 2004. godine uvedeno je elektronsko mjerenje intenziteta prometa – automatskim brojačima na svim javnim cestama u HNŽ. Na temelju ovih mjerenja Ministarstvo prometa i veza HNŽ je objavilo publikacije “Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanske županije u 2004. godini” i “Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta Hercegovačko-neretvanske županije u 2005. godini”, dok su podaci  za 2006. godinu još u obradi.

Skupština HNŽ je svojom Odlukom broj: 02-01-XXI-132/06 od 26. listopada 2006. godine usvojila Strategiju razvitka javnih cesta na području HNŽ za razdoblje 2006 – 2020 godine čiji je prilog Prostorno – prometna studija cestovne mreže HNŽ.

Ministarstvo prometa i veza također je izradilo i Srednjoročni program građenja i održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNŽ za razdoblje od 01.01.2006. godine do 31.12.2009. godine na koji je Vlada HNŽ dala suglasnost svojom Odlukom broj: 01-02-631/06 od 20.04.2006. godine kao i Godišnji plan i program i Financijski plan prihoda i rashoda  koji je usvojen Odlukom Vlade HNŽ broj: 01-1-02-649/07 od 18.04.2007. godine.

 

U sastavu Ministarstva prometa i veza HNŽ djeluju  dvije županijske uprave:

 • Uprava za ceste
 • Uprava za telekomunikacije i temeljne ustrojbene jedinice:  Kabinet ministra  i  Sektor prometa

 

Ministarstvo prometa i veza HNŽ u djelokrugu svoga rada primjenjuje slijedeće zakone:

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06)
 • Federalni Zakon o cestama F BiH (»Službene novine F BiH», broj: 6/02)
 • Županijski Zakon o javnim cestama («Narodne novine HNŽ », broj: 1/02)
 • Federalni Zakon o cestovnom prijevozu FBiH («Službene novine F BiH», broj: 28/06)
 • Županijski Zakon o prijevozu o unutarnjem cestovnom prometu («Narodne novine HNŽ », broj: 5/00)

 

 

Navedeni zakoni su temeljni zakoni vezani za djelokrug rada Ministarstva prometa i veza HNŽ, a osim njih u svom radu Ministarstvo koristi i provedbene propise koji proizlaze iz narečenih zakona a to su:

 • Odluka o visini naknada za izvanrednu uporabu cesta i postavljanje natpisa u cestovnom pojasu («Narodne novine HNŽ », broj: 2/01)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima za postavljanje natpisa u cestovnom pojasu (“Narodne novine HNŽ ”, broj: 2/01)
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati s aspekta sigurnosti prometa (“Službeni glasnik BiH” broj: 13/07)
 • Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (13/07)
 • Pravilnik o održavanju javnih cesta (Službene novine F BiH», broj 48/03)
 • Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavnja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/07)
 • Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (“Službene novine FBiH”, broj: 51/06)
 • Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila («Službene novine F BiH», broj: 51/06)
 • Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu («Službene novine F BiH», broj: 65/06)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih kolodvora («Službene novine F BiH», broj: 79/06)
 • Pravilnik o kriterijima, postupku i način usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra («Službene novine  F BiH», broj: 79/06)
 • Pravilnik o obveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06)
 • Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika («Službene novine F BiH», broj: 79/06)