Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Ministar
Suad Balić
Rođen, 31.10.1969. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završio u Konjicu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Tijekom agresije na R BiH u razdoblju od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije BiH. Radio u Općinskom sudu Konjic, Javnoj ustanovi Opća bolnica Konjic na poslovima stručnog suradnika za pravne poslove i šefa službe pravnih i općih poslova. Na općinskim izborima za mandatno razdoblje 2008.-2012.-2016. godina izabran je za vijećnika u Općinsko vijeće Konjic. U narečenom razdoblju obavljao dužnost predsjednika Kluba vijećnika SDA Konjic, predsjednika Povjerenstva za statutarna pitanja i propise u Općinskom vijeću Konjic. U razdoblju od 2008. do 2012. godine i 2012. do 2016. godine imenovan je za predsjednika Žalbenog vijeća općine Konjic. Za mandatno razdoblje 2008.-2012.-2015. godina izabran je za člana izvršnog odbora SDA Konjic, a od svibnja 2015. godine izabran je za predsjednika Općinskog odbora SDA Konjic. Član je županijskog izvršnog odbora SDA HNŽ. Od rujna 2015. godine imenovan je za ministra pravosuđa uprave i lokalne samouprave u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije. Oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Ulica Maršala Tita 91, 88000 Mostar 036/555-740 036/555-760 m.pravde@bih.net.ba
Opis poslova Ministarstva

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

1. organiziranje, kadrove, uvjete za rad sudova, tužilaštava, pravobranilaštava i službi pravne pomoći sukladno zakonu;
2. kazneno-popravne ustanove sukladno zakonu;
3. nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave, županijskih pravosudnih institucija i poslova tijela županijske uprave;
4. pomaganje Skupštini Županije u provođenju istrage iz člana V-2-7 (5) Ustava Federacije;
5. poduzimanje svih potrebnih mjera i zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članu II.A.1-7. Ustava Federacije i Aneks Ustava;
6. nadzor nad istragom i krivičnih gonjenjem u slučajevima kršenja županijskih zakona;
7. odvjetništvo i bilježništvo sukladno zakonu;
8. organiziranje polaganja pravosudnog ispita s Federalnim ministarstvom pravde;
9. organiziranje i provođenje polaganja stručnog upravnog ispita za radnike tijela županijske uprave;
10. stručne poslove u vezi s amnestijom i oprostom osuđenih osoba za djela utvrđena županijskim zakonom;
11. izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, sukladno zakonu;
12. udruživanje građana u udruženja iz nadležnosti Županije;
13. sustav državne uprave, organiziranje i način rada tijela uprave u Županiji;
14. prava i dužnosti tijela uprave Županije, uporaba i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Županije;
15. inspekcijski nadzor nad radom županijskih, općinskih i gradskih tijela uprave o ostvarivanju sustava državne uprave, provođenja propisa o općem upravnom postupku, posebnim upravnim postupcima i propisima o uredskom poslovanju, radnim odnosima radnika u tijelima uprave Županije i jedinicama lokalne samouprave;
16. stručno educiranje i usavršavanje radnika u tijelima uprave i drugim tijelima Županije i jedinica lokalne samouprave;
17. rješava u drugom stupnju iz svoje nadležnosti;
18. priprema nacrte zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
19. obavlja poslove javne uprave u skladu s županijskim zakonom;
20. prati stanje, priprema i predlaže mjere za unaprjeđenje lokalne samouprave;
21. obavlja i druge poslove iz svoje oblasti sukladno zakonu, koji ne spadaju u djelokrug nadležnosti drugog ministarstva odnosno drugog tijela državne uprave.


 

Ministarstvom rukovodi ministar koji sukladno zakonu predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom. Ministru u rukovođenju organizacijskim jedinicama pomažu rukovodeći državni službenici.


U Ministarstvu se utvrđuju (4) rukovodeća radna mjesta i to:

- Tajnik Ministarstva
- Pomoćnik ministra za pravosuđe,
- Pomoćnik ministra za upravu i lokalnu samoupravu,
- Glavni županijski upravni inspektor.


Ministar može osnovati stručni kolegij kao svoje stručno i savjetodavno tijelo.


Stručni kolegij čine ministar, tajnik ministarstva, pomoćnici ministra i glavni županijski upravni inspektor.
U Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ukupno je predviđeno 18. radnih mjesta + 2 vježbenika, i to:

- ministar,
- četiri rukovodeća državna službenika,
- četiri državna službenika,
- jedan državni službenik s posebnim ovlastima upravni inspektor,
- osam namještenika.

 


USVOJENI ZAKONI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUÐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HNŽ

- Zakon o Vladi HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 2/98),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi ("Sl. novine HNŽ",broj: 3/01),
- Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Sl. novine HNŽ",broj: 4/98),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Sl. novine HNŽ",broj:1/02),
- Zakon o županijskoj upravi ("Sl. novine HNŽ",broj: 11/99),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. novine HNŽ",broj:4/00),
- Zakon o pečatu ("Sl. novine HNŽ",broj:2/98),
- Zakon o Službenim novinama HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 2/98),
- Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 8/99),
- Zakon o sudovima HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 6/00),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl. novine HNŽ",broj: 6/00),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl. novine HNŽ", broj: 4/02 i 1/03),
- Zakon o Županijskom tužilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 4/02 i 1/03),
- Zakon o prekršajima HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: broj: 8/99),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. novine HNŽ",broj: 1/03),
- Zakon o javnom pravobranilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 8/99),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj:3/04),
- Zakon o izvršenju sankcija u HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj:3/00),
- Zakon o sudskim taksama s tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj: 5/04),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:7/04),
- Zakon o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:8/00),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:4/04).

   Službena stranica: http://www.mpulshnk.gov.ba