Ured predsjednika Vlade

Ured predsjednika
Predstojnik Ureda Veselko Čerkez
Rođen je 1962. godine u Ljutom Docu /Široki Brijeg/. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Mostaru, a 1986. godine diplomirao novinarstvo na FPN u Sarajevu. Poslijediplomski studij „Međunarodni politički odnosi“ završio je 2003. godine na FPZ Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je na poslijediplomskom doktorskom studiju ''Jezici i kulture u kontaktu – interdisciplinarni društveni smjer'' Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Inače je vanjski suradnik – viši asistent na studijima „Novinarstvo“ i ''Odnosi s javnošću'' toga fakulteta na kolegijima ''Međunarodni politički odnosi'' i ''Radio dva – praktična nastava''. Nakon diplomiranja, od 1986. godine, radi kao novinar-suradnik u Dopisništvu TV Sarajevo u Mostaru, a od 1987. godine dobiva stalno zaposlenje na tadašnjem Radio Mostaru, koji od 1992. godine prerasta u Hrvatski radio Radiopostaju Mostar. Na Radio Mostaru i Hrvatskoj radiopostaji Mostar radio je do 31. kolovoza 2009. godine i prošao sve stupnjeve novinarskoga usavršavanja i napredovanja. Višekratno je biran za gl. urednika tih medija, a bio je i gl. urednik privatnih TV – postaja „AS“ i HTV „OSCAR C“. Radio je i kao vanjski suradnik, dopisnik, izvjestitelj, reporter, komentator, urednik i kolumnist za više medijskih kuća, glasila i stručnih časopisa. Član je Matice hrvatske Mostar, a bio je i njezin dugogodišnji glasnogovornik i voditelj svih programa, te član Upravnoga vijeća. Uz novinarstvo, dulji niz godina aktivno se bavi profesionalnim voditeljstvom, scenarističkim i marketinškim radom, te radi kao povremeni predavač odnosa s javnošću– s posebnim naglaskom na ulogu radija u suvremenom svijetu. Oženjen je, otac troje djece i živi u Mostaru.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/449-020 vladahnz@tel.net.ba 036/449-030
Opis poslova

Rad Ureda predsjednika Vlade reguliran je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematiziranju radnih mjesta Ureda predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, kojim su utvrđeni raspored poslova i zadaća, broj službenika i namještenika, temeljna i posebna službena zvanja, način rukovođenja, ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u vršenju poslova i zadaća, organiziranje, programiranje i planiranje rada, način prijema službenika i namještenika, način ostvarivanja javnosti rada, disciplinska odgovornost, kao i druga pitanja od značaja za unutarnje ustrojstvo i izvršavanje poslova i zadaća Ureda predsjednika.
Ovaj Pravilnik donosi predstojnik Ureda predsjednika Vlade HNŽ, uz suglasnost predsjednika Vlade i Vlade HNŽ-a. Radom Ureda predsjednika rukovodi predstojnik, koji je odgovoran za stručan, pravodoban i djelotvoran rad Ureda. Znači, predstojnik predstavlja i zastupa Ured predsjednika Vlade HNŽ-a, organizira rad, osigurava zakonitost, transparentnost, stručnost i pravodobnost u obavljanju poslova. Rad predstojnika Ureda predsjednika Vlade utemeljen je na nizu zakona i pravilnika, sačinjenih sukladno potrebama Ureda. U slučaju privremene izočnosti,  predstojnika zamjenjuje jedan od šefova odjela u Uredu.
U Uredu predsjednika Vlade HNŽ-a poslovi su podijeljeni na opće i tehničke u sklopu dva odjela: Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove i Odjelu za odnose s javnošću.
Programiranje i planiranje rada u Uredu predsjednika Vlade utvrđuje se godišnjim programom rada i mjesečnim planovima koje donosi predstojnik, sukladno zakonima i drugim propisima.
Godišnji program rada sadrži opći prikaz zadataka i poslova u stanovitoj godini, a u planovima rada utvrđuju se raspored, dinamika, izvršitelji i drugi uvjeti potrebni za realiziranje planiranih poslova i zadaća.
Poradi razmatranja značajnih pitanja iz djelokruga Ureda predstojnika Vlade, utemeljen je Stručni kolegij Ureda predsjednika kojega čine: predstojnik Ureda i šefovi odjela.