Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo

V.d. ravnatelja Eugen Ćubela
Rođen 15.10.1962. godine u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu - Gimnazija Aleksa Šantić. Diplomirao na Agronomskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani inženjer agronomije. Poslijediplomski studij upisao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na temu '' Ekonomski održiva poljoprivreda''. Od 1994. - 2006. godine - direktor poduzeća „Soko – Pteron“ d.o.o. Mostar. Od 2007. – 2008. godine: direktor poduzeća „Žitopromet“ d.d. Mostar, član Nadzornog odbora „Žitozajednica“ Federacije BiH, član Uprave Nogometnog kluba HŠK Zrinjski Mostar i predsjednik Omladinske škole HŠK Zrinjski Mostar. Od 2009. - 2011. godine – savjetnik dopredsjednika Vlade i ministra financija Federacije BiH i član Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi. Od prosinca 2011. - 2012. godine – savjetnik predsjednika Vlade Hercegovačko – neretvanske županije. Od 2012. - 2013. godine - v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ, a od 2013. godine ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko - neretvanske županije. Od 2014. godine Projekt menadžer na IPA projektu ''HOLISTIC''. Član Nadzornog odbora JP ''Park prirode Hutovo Blato'' od 2013.-2014. godine. Oženjen i otac dvoje djece. Stalno nastanjen u Mostaru.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/319-869 cz.vatrogastvo.hnz@tel.net.ba 036/319-869
Opis poslova:

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sastoji se od tri sektora, koji čine temeljne organizacijske jedinice, i to:

•  Sektor civilne zaštite
•  Sektor vatrogastva
•  Sektor za upravno-pravne, opće i materijalno-financijske poslove

U sklopu Sektora  civilne zaštite formiran je operativni centar civilne zaštite HNŽ.

Poslovno središte Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije je u Mostaru u Ulici Stjepana Radića br.3.
Popunjenost Uprave adekvatnim kadrovima, smještajni prostor i materijalno-tehnička opremljenost ove institucije su nedostatci s kojim je suočena Uprava u izvršavanju obveza iz svoje nadležnosti.
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo utemeljena je za rješavanje poslova i zadataka iz oblasti civilne zaštite i vatrogastva, i to:

-  organizira, priprema i prati funkcioniranje zaštite spašavanja na području HNŽ,
-  izrađuje procjenu ugroženosti za području HNŽ,
-  priprema te predlaže plan i program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
-  prati stanje priprema zaštite i spašavanja, predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite općina i cijele Hercegovačko-neretvanske županije,
-  organizira i prati realizaciju obuke nositelju civilne zaštite,
-  organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja,
-  predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi, izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, tijela uprave, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja,
-   predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom u stožeru, postrojbi civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima,
-  priprema propise iz područja zaštite i spašavanja u nadležnosti HNŽ,
-  organizira obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti,
-  vrši inspekcijski nadzor iz područja zaštite i spašavanja, te nad radom vatrogasnih postrojbi,
-  vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno zakonu, općim aktima i drugim propisima,
-  priprema propise iz oblasti vatrogastva i realizira suradnju s drugim institucijama koje se bave oblastima iz vatrogastva,
-  sudjeluje u izradi županijskog plana zaštite od požara i organizira poslove iz vatrogastva,
-  prati stanje i poduzima mjere za unapređenje organiziranja profesionalnih vatrogasnih postrojbi i društava,
-  sudjeluje u akciji zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim akcidentnim situacijama na području HNŽ-a,
-  provodi školovanje, usavršavanje i osposobljavanje vatrogasaca,
-  izdaje zapovijedi za uporabu vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne samouprave za djelatnost izvan područja svojih mjerodavnosti na provođenju mjera zaštite od požara.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo predložila je Zakon koji je i usvojen: Zakon o vatrogastvu HNŽ (Narodne novine HNŽ-a br.5/04); Zakon je donesen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.

Službena stranica: http://www.upravaczvhnz-k.ba/