USVOJEN PROGRAM RADA VLADE

USVOJEN PROGRAM RADA VLADE

„Preduvjet svih aktivnosti je s jedne strane uvođenje i održavanje reda, a s druge stabilne i održive javne financije koje se dobrim dijelom temelje na ovom prvom – uvođenju i održavanju, ne samo javnog reda i mira, nego i reda u javnoj upravi. Ovo su bila i prva tri prioritetna cilja Vlade u 2017. godini, a rezultat je više nego opipljiv - prvi put u, istina, ne tako dugoj povijesti HNŽ, ostvarili smo značajan višak sredstava u Proračunu odnosno suficit. Ostvareni suficit preusmjeren je u potpunosti u različne razvojno-socijalne programe jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu; visokoškolskim i znanstvenim ustanovama; zdravstvenim ustanovama i domovima za stare; kulturnim i športskim institucijama; gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, a dio sredstava usmjeren je na izmirenje obveza za izvršne sudske presude čime je nastavljen postupak smanjenja proračunskog duga po osnovu izvršnih sudskih presuda“, kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ obrazlažući na današnjoj, desetoj izvanrednoj sjednici Skupštine HNŽ, Izvješće o radu Vlade u 2017. godini.

„Jačanje fiskalne stabilnosti i održivosti javnih financija, pozitivno se odrazilo i na poslovanje županijskih izvanproračunskih fondova - Zavoda zdravstvenog osiguranja, Službe za zapošljavanje te Fonda za zaštitu okoliša. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017., Zavod zdravstvenog osiguranja preusmjerio je dodatnih 9.000.000 KM bolničkim zdravstvenim ustanovama, a sama Vlada je iz Proračuna za 2017. godinu odobrila dodatnih 1.031.000 KM u svrhu poboljšanja materijalnog statusa zdravstvenih ustanova na području Županije.

Na planu jačanja socijalne uključenosti i solidarnosti, značajan iskorak predstavlja  donošenje Zakona o zaštiti obitelji s djecom, na koji se čekalo više godina. Zakonom je osigurano pravo na financiranje opremanja novorođenog djeteta, dječji doplatak, naknadu za majke u radnom odnosu, te novčanu potporu za nezaposlene majke za što se godišnje osigurava 5,5 milijuna KM.

Kroz Program zapošljavanja vježbenika, za 150 mladih visokoobrazovanih osoba omogućeno je osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva čime je poboljšana njihova konkurentnost i mogućnost integriranja na tržištu rada.

U 2017. donesen je i najznačajniji strateški dokument - Strategija razvitka HNŽ za razdoblje 2017. - 2020. i Akcijski plan za njezino implementiranje.

Govoreći o tri strateška cilja definirana Strategijom razvitka, od kojih je prvi podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrede i turizma predsjednik Herceg kazao je da je za realiziranje toga cilja izdvojeno oko 2,5 milijuna KM. Kada je u pitanju drugi strateški cilj - poboljšanje kvalitete života građana sukladno standardima EU, istaknuo je moderniziranje obrazovne infrastrukture kroz obnovu osnovnih i srednjih škola, potporu razvitku kulturnih aktivnosti, športske infrastrukture i kulture športa, te  zdravstvenih ustanova.

„U sklopu trećeg strateškog cilja - održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima - posebno treba naglasiti aktivnosti unaprjeđenja energetske učinkovitosti i unaprjeđenja putnog komuniciranja. Kao izravan doprinos unaprjeđenju energetske učinkovitosti, Vlada je i u 2017. sudjelovala u projektu Svjetske banke „Energetska učinkovitost u BiH“ kojim se iz proračunskih, kreditnih i donatorskih sredstava financiralo „utopljavanje“ javnih objekata. Kreditna sredstva u iznosu od 1.525.323.25 KM korištena su za „utopljavanje“ četiri školska objekta: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića - Mostar, Osnovna škola kardinala Stepinca - Neum, JU Srednja škola - Jablanica i JU Osnovna škola Drežnica“, kazao je predsjednik Herceg dodajući i to kako je Vlada dala značajan doprinos  u postupku davanja odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije, te, uz ostale, krenula u provedbu IPA projekata PESCAR i BACAR kroz čije projektne aktivnosti će na području HNŽ biti uloženo više od 500 tisuća eura.

Nakon što su skupštinski zastupnici usvojili Izvješće o radu Vlade u protekloj godini, predsjednik Herceg obrazložio je Program rada Vlade za 2018. godinu.

„Program rada Vlade za 2018. usmjeren je prije svega na realiziranje strateških i prioritetnih ciljeva koji su definirani prvo Strategijom i Akcijskim planom za njezinim implementiranjem, a zatim i ranije usvojenim sektorskim strateškim dokumentima te godišnjim planovima rada županijskih ministarstava, samostalnih županijskih uprava i županijskih upravnih organizacija.

Prvi prioritetni cilj je odgovoriti na izazove s kojima se suočavamo, počevši od sigurnosnih preko socijalnih i demografskih, kako bi se mogli okrenuti bitnim temama – poboljšanju socijalne uključenosti i gospodarskog razvitka. Stoga će Vlada poduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti s ciljem spuštanja tenzija i vraćanja povjerenja u institucije, ali i daljnjeg jačanja Ministarstva unutarnjih poslova kao nositelja aktivnosti održavanja javnog reda i mira te sigurnosti građana i imovine, pri čemu će posebna pozornost biti posvećena preventivnom djelovanju u suzbijanju sigurnosnih izazova.

Uz ovaj prioritetni cilj izravno je vezan i drugi, a to je nastavak vođenja uravnotežene fiskalne politike uz poštivanje fiskalne discipline, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola te uvođenje interne revizije. Ove su aktivnosti pretpostavka očuvanja  fiskalne stabilnosti, daljnjeg smanjivanja naslijeđenog proračunskog duga ali i oslobađanje sredstava za poboljšanje kvalitete života građana i gospodarski rast.

Poboljšanje kvalitete života građana uključuje mjere i aktivnosti na uspostavi djelotvornog sustava zdravstva, učinkovite socijalne skrbi i braniteljsko-invalidske skrbi.

Vlada će i dalje osobit napor ulagati u zaštitu obitelji s djecom, a sukladno načelu solidarnosti radit će i na izgradnji održivog sustava socijalne skrbi usmjerenog ka pravednijoj raspodjeli socijalnih naknada i izdataka za socijalne usluge. S tim u vezi, planirano je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi HNŽ što će, uz pravedniji sustav raspodjele socijalnih naknada, osnivanjem javne ustanove Odgojni centar omogućiti i osiguravanje materijalnih resursa i stručnog kadra za rad s maloljetnicima koji su prekršili zakon. U području braniteljsko-invalidske skrbi, Vlada će nastaviti aktivnosti potpore reintegriranju ove skupine na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalificiranja i samozapošljavanja što su ključni preduvjeti za podizanje razine njihove zapošljivosti.

Prioritetni cilj podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrede i turizma nesporno predstavlja aktivnosti za poticanje gospodarskog rasta, ali ponajbolju demografsku politiku kojom ćemo pokušati, ako ne zaustaviti ono makar smanjiti, sve veće iseljavanje mladih i radno sposobnih obrazovanih građana HNŽ.  U ovom programskom dijelu, Vlada će biti fokusirana na donošenje zakonodavnog okvira kojim se pojednostavljuje i ubrzava proces registriranja poslovnih subjekata, pribavljanja građevinskih i drugih dokumenata te uklanjaju različne administrativne barijere.

Uz institucionalnu i pravnu potporu, Vlada će s ciljem podizanja produktivnosti i konkurentnosti, a u sklopu raspoloživih proračunskih sredstava, osigurati i financijsku potporu, kako putem subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima, tako i putem novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvitku te potpora za jačanje turističkih kapaciteta, kao i putem potpore Međunarodnoj zračnoj luci Mostar s ciljem unaprjeđenja zračne povezanosti s emitivnim turističkim tržištima.

S obzirom da je niska konkurentnost domaćeg gospodarstva u uskoj vezi s neusklađenošću između vještina i potreba tržišta rada odnosno obrazovnih profila i sektora u kojima postoji potražnja za radnom snagom, nužna je reforma postojećeg sustava obrazovanja donošenjem novog zakonodavnog okvira kojim će se odrediti konkurentnost naših mladih na tržištu rada.

Prioritetni cilj održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima prvenstveno je usmjeren na održivo gospodarenje prostorom i unaprjeđenje energetske učinkovitosti. U 2018. planira se konačno finaliziranje postupka donošenja Prostornog plana HNŽ do 2020, kao jednog od značajnijih razvojno-planskih dokumenta koji će odrediti dugoročne ciljeve i mjere održivog gospodarenja prostorom.

Najznačajnija aktivnost u sklopu mjera zaštite okoliša odnosit će se na daljnje unaprjeđenje energetske učinkovitosti kroz projekte energetske obnove i „utopljavanja“ javnih objekata. 

Kada je riječ o održivom gospodarenju prirodnim resursima, Vlada će nastaviti s praksom subvencija zaštićenim prirodnim područjima koja su istodobno i značajan gospodarsko-turistički resurs, a izradom Plana zaštite okoliša HNŽ bit će stvorena osnova i polazna točka za iniciranje operativnih provedbenih planova za konkretnije mjere i aktivnosti zaštite okoliša u užim prostornim i tematskim područjima“, kazao je predsjednik Herceg dodavši i to kako će Vlada dio svojih aktivnosti i dalje usmjeriti na sudjelovanje u postupku  europskih integracija i regionalne suradnje, ali i na bolje korištenje predpristupnih fondova EU.

Nakon usvajanja Programa rada Vlade, skupštinski zastupnici usvojili su i Odluku o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj Bosne i Hercegovine u iznosu od 32.000.000 KM za Projekt „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini“, kojim će biti financirana izgradnja Dječje klinike u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, izgradnja, obnova i opremanje odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar te izgradnja i obnova odjela i nabava računalne i medicinske opreme za „Opću bolnicu“ Konjic.

Također, s ciljem rješavanja zajedničkog smještaja za županijska tijela uprave, prihvaćena je Odluko o kreditnom zaduženju za kupnju Hotela Ero.

Cjelokupno izlaganje predsjednika Hercega u svezi s Izvješćem o radu Vlade u 2017. godini i Programom rada Vlade za 2018. godinu možete pročitati u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti: