ODRŽANA 21. SJEDNICA VLADE

ODRŽANA 21. SJEDNICA VLADE

Na danas održanoj 21. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Nacrt Zakona o dopuni Zakona o porezima na promet nekretnina HNŽ, Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te Nacrt Zakona o cestovnom prijevozu na području HNŽ.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za razdoblje 1.1.-31.3.2012. godine, Zaključke o usklađivanju rashoda s prihodima za razdoblje 1.5.-31.5.2012.godine i razdoblje 1.6.-30.6. 2012. godine, te Odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća za mjesec svibanj i lipanj 2012. godine i visine naknade za topli obrok za mjesec svibanj i lipanj 2012. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ. Iz resora Ministarstva financija, Vlada je usvojila i odluke o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u proračunu HNŽ za svibanj i lipanj, o isplati obveza iz svibnja 2012. godine iz prihoda ostvarenih u mjesecu lipnju, o isplati obveza iz lipnja 2012. godine iz prihoda ostvarenih u mjesecu srpnju i o utvrđivanju grantova za isplatu za svibanj i lipanj 2012. godine.

Nakon razmatranja ukupnog financijskog stanja u HNŽ, Vlada je donijela Odluku o pristupanju izradi Nacrta izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2012. godinu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila niz odluka i rješenja, odnosno odluku o utvrđivanju visine uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i osoba nakon navršenih 65 godina života koje nisu zdravstveno osigurane po drugom temelju, te postupku priznavanja statusa osigurane osobe, prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa, načina obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na području HNŽ i odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usuglašavanju postojećih cijena lijekova na listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ s cijenama lijekova utvrđenih Federalnom esencijalnom listom. Također, vezano za rad Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba u Stocu, usvojeni su prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju ove ustanove, odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma, odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu, te rješenje o imenovanju njegovog privremenog Upravnog vijeća.

Na današnjoj sjednici, Vlada je dala suglasnost ministru graditeljstva i prostornog uređenja Suadu Hasandediću da zaključi Ugovor između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Agencije za vodno područje Jadranskog mora, vezano za pristupanje izradi prostornog plana područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ -Park prirode Hutovo blato za razdoblje 2013-2023. godine.

Također, utvrđen je prijedlog Strategije razvoja turizma HNŽ za razdoblje 2011.-2021. godina i prijedlog podloge za Strategiju razvoja turizma HNŽ 2011.-2021. godina.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije subvencije za veterinarstvo, te rješenje o imenovanju Milana Andrijanića za privremenog ravnatelja JU Veterinarski zavod HNŽ.

Vezano za rad Ministarstva branitelja, Vlada je danas usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012.godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja.

Iz resora Ministarstva gospodarstva, Vlada je usvojila Zaključak o odustajanju od izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i pristupanju izradi teksta novog zakona, kao i informaciju o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNŽ.

Vlada je danas usvojila Odluku o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade HNŽ i rukovoditelja županijskih tijela državne službe, te odluku o utvrđivanju maksimalne visine novčane naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnih vijeća ili nadzornih odbora u poduzećima s državnim kapitalom, ustanovama i organizacijama kojima je osnivač HNŽ, prema kojoj maksimalan iznos naknade za rad predsjednika može biti do 500 KM, a za člana do 400 KM.

Također, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i program utroška dijela sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za Upravu za prognanike i izbjeglice s pozicije skrb raseljenih osoba,
te Odluku o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba za 2012. godinu, Odluku o plaćanju troškova održavanja kolektivnih centara za 2012.godinu, te Odluku o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenih osoba za 2012. godinu.