ODRŽAN SASTANAK O PROJEKTU REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA

ODRŽAN SASTANAK O PROJEKTU REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA

Edib Mehmedović, rukovoditelj Jedinice za registraciju zemljišta pri Ministarstvu pravde FBIH, Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Ivan Lesko, ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije danas su održali sastanak s predstavnicima ministarstava pravosuđa i uprave, ministarstava financija, uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, općina i predsjednika općinskih sudova HNŽ i ZHŽ na temu „Završetak aktivnosti trenutnog Projekta registracije zemljišta i prezentacije planiranih aktivnosti novog Projekta registracije nekretnina u BIH“.

Cilj današnjeg sastanka bio je upoznati nazočne s realizacijom postojećeg projekta registracije zemljišta u FBIH i pripremom za realizaciju novoga koji organizira Jedinica za registraciju zemljišta Ministarstva pravde FBIH, uz financijsku potporu Svjetske banke.

Na sastanku je istaknuto kako je projekt registracije zemljišta od velike važnosti za FBiH, kao što su važne i do sada realizirane aktivnosti: sistematična digitalizacija zemljišnoknjižnih podataka, renoviranje i opremanje ZK i katastarskih ureda, obuka i educiranje uposlenih u sektoru zemljišne administracije, smanjen broj neriješenih predmeta u ZK uredima, izrada baze podataka katastra nekretnina u FBiH. Pored ovih aktivnosti realizirano je i sistematsko ažuriranje katastra i zemljišnih knjiga na četiri pilot lokacije, a također je definirana strategija informacijske tehnologije u sektoru zemljišne administracije u FBiH. Provedena je kampanja informiranja javnosti o važnosti projekta registracije zemljišta putem medija, kao i socijalna i društvena procjena analize stanja u sektoru.

Zaključeno je da je za uspješnost završetka projekta, a pogotovo za uspješnu realizaciju novog projekta žurno potrebno uskladiti zakonsku regulativu i značajno poboljšati suradnju svih  nadležnih institucija na svim razinama vlasti.