NAJAVA: XXII. SJEDNICE VLADE HNŽ

NAJAVA: XXII. SJEDNICE VLADE HNŽ

U utorak, 19. lipnja 2012. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije će, s početkom u 11,00 sati, održati XXII. sjednicu u velikoj dvorani zgrade Vlade HNŽ-a (Stjepana Radića br.3).

PREDLOŽENI DNEVNI RED XXII. SJEDNICE VLADE HNŽ-a

1.Izvadak iz zapisnika sa 20. i 9. izvanredne sjednice,
2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNŽ,
3.Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu u HNŽ,
4.Razmatranje Aneksa na Ugovor o koncesiji, broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.3.2011.godine zaključenog između Vlade HNŽ i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Aneks navedenog Ugovora o koncesiji,
5.Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ,
6.Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ,
7.Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova Upravnog vijeća­­:
a) Službe za zapošljavanje HNŽ,
b)Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ,
c)RMC „dr. Safet Mujić“ Mostar,
d)Opšta bolnica Konjic,
e)Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih    osoba Stolac,
8.Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad Povjerenstva za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama,
9.Odluka o usvajanju Izvješća Ministarstva gospodarstva HNŽ o aktivnostima na prikupljanju podataka za Program javnih investicija u F BiH.