NAJAVA: XXI. SJEDNICE VLADE HNŽ

NAJAVA: XXI. SJEDNICE VLADE HNŽ

U utorak, 05. lipnja 2012. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije će, s početkom u 11,00 sati, održati XXI. sjednicu u velikoj dvorani zgrade Vlade HNŽ-a (Stjepana Radića br.3).

PREDLOŽENI DNEVNI RED XXI. SJEDNICE VLADE HNŽ-a

1.Izvadak iz zapisnika sa 18. i 19. sjednice,
2.Nacrt Zakona o dopuni Zakona o porezima na promet nekretnina HNŽ,
3.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,
4.Nacrt Zakona o cestovnom prijevozu na području HNŽ,
5.Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za razdoblje 1.1.-31.3.2012.godine,
6.a) Odluka o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Proračuna HNŽ za mjesec svibanj 2012. godine,
b) Odluka o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec svibanj 2012. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ,
7.a) Odluka o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu HNŽ za V mjesec 2012. godine,
b)Odluka o isplati obveza iz svibnja 2012. godine iz prihoda ostvarenih u mjesecu lipnju 2012. godine,
c) Odluka o utvrđivanju grantova za isplatu za V mjesec 2012. godine,
d)Zaključak o usklađivanju rashoda sa prihodima za razdoblje 1.5.-31.5.2012.godine,
8.a) Odluka o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu HNŽ za VI mjesec 2012. godine,
b)Odluka o isplati obveza iz lipnja 2012. godine iz prihoda ostvarenih u mjesecu srpnju 2012. godine,
c)Odluka o utvrđivanju grantova za isplatu za VI mjesec 2012. godine,
d)Zaključak o usklađivanju rashoda sa prohodima za razdoblje 1.6.-30.6.2012. godine,  
9.Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ,
10.Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ,
11.Odluka o utvrđivanju visine uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i osoba nakon navršenih 65 godina života koje nisu zdravstveno osigurane po drugom temelju, te postupku priznavanja statusa osigurane osobe,
12.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa, načina obračuna i uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na području HNŽ,
13.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usuglašavanju postojećih cijena lijekova na listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ s cijenama lijekova utvrđenih Federalnom esencijalnom listom,
14.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utemeljenju Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba„ Stolac,
15.Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba„ Stolac,
16.Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba„ Stolac,
17.Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba„ Stolac,
18.Davanje suglasnosti na zaključenje Ugovora između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Agencije za vodno područje Jadranskog mora,
19.Prijedlog Strategije razvoja turizma HNŽ 2011.-2021. godina i Prijedlog podloge za Strategiju razvoja turizma HNŽ 2011.-2021. godina,
20.Rješenje o imenovanju člana privremenog Nadzornog odbora JP Park prirode Blidinje,
21.Odluka o odobravanju utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „Subvencije za veterinarstvo“,
22.Odluke o odobravanju izmirenja obveza po računima iz 2011. godine iz sredstava predviđenih Proračunom HNŽ za 2012. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa i školama,
23.Odluke o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna HNŽ za 2012. godinu po zahtjevu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa,
24.a) Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012. godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije „Ostali izdaci  za šport“,
b)Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012. godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije „Ostali izdaci  za kulturu“,
25.Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012.godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja,
26.a) Zaključak o odustajanju od izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i pristupanju izradi teksta novog zakona,
b)Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o formiranju međuresorne radne skupine za izradu Nacrta Zakona o koncesijama,
27.Razmatranje pitanja i određivanje Vlade o nastavku procedure dodjele koncesije za eksploataciju mineralne sirovine boksita na ležištu „Jasenjani“ na području Grada Mostara,
28.a) Razmatranje Informacije o stanju u gospodarskom društvu „Granit“ d.d. Jablanica,
b)Zaključak o zaduženju Županijskog javnog pravobraniteljstva,
c)Rješenje o imenovanju koordinatora Vlade u postupku stečaja u gospodarskom društvu „Granit“ d.d. Jablanica,
29.Razmatranje Informacije Ministarstva gospodarstva o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNŽ,
30.Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade HNŽ i rukovoditelja županijskih tijela državne službe,
31.Odluka o utvrđivanju maksimalne visine (točka 1. alineja 8 Dodatnog Programa štednje) novčane naknade za rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnih vijeća ili nadzornih odbora u poduzećima s državnim kapitalom, ustanovama i organizacijama kojima je osnivač HNŽ,
32.Odluka o izmjeni Odluke o određivanju zapovjednika, načelnika i članova Županijskog stožera civilne zaštite,
33.a) Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za Upravu za prognanike i izbjeglice sa pozicije „Skrb raseljenih osoba“,
b)Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih osoba za 2012. godinu,
c)Odluka o plaćanju troškova održavanja kolektivnih centara za 2012.godinu,
d)Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenih osoba za 2012. godinu,
34.Odluka o korištenju godišnjeg odmora rukovoditelja županijskih organa državne službe, državnih službenika i namještenika u Vladi i županijskim organima državne službe HNŽ za 2012. godinu.