Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa

Ministar
dr.sc. Rašid Hadžović
Rođen 31.10.1972. godine u Mostaru. Završio osnovnu školu i Građevinsku tehničku školu u Mostaru, diplomirao 1998. na Univerzitetu u Istanbulu, Inženjerskom fakultetu, Odsjek za građevinarstvo, magistrirao 2004. i doktorirao 2011. na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet. Zaposlen na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 2000. godine u zvanju asistenta, od 2005. višeg asistenta i od 2011. u zvanju docenta. U razdoblju 2008.-2010. i 2012.-2015. obavljao funkciju Prodekana za nastavno-znanstveni rad Građevinskog fakulteta i 2012.-2015. Predsjednika Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Kao stipendista programa JFDP (Junior Faculty Development Program), pod pokroviteljstvom Vlade SAD, bio na specijalizaciji u akademskoj 2004./'05. godini na Odsjecima za građevinarstvo Inženjerskih fakulteta na Univerzitetu Missouri - Columbia i Univerzitetu California - Berkeley. Sudjelovao u izradi značajnog broja gospodarskih, te stručnih i znanstvenih projekata iz oblasti građevinarstva pri Građevinskom fakultetu. Vanjski suradnik Turske agencije za koordiniranje i suradnju – TIKA na velikom broju građevinskih objekata širom Bosne i Hercegovine. Vanjski suradnik na Univerzitetu u Zenici, Politehnički fakultet, Odsjek za građevinarstvo. Objavio dvije skripte, te veći broj znanstvenih i stručnih radova u časopisima i na međunarodnim konferencijama. Tečno govori engleski i turski jezik. Oženjen i otac dvoje djece. Član SDA BiH.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/334-400 036/316-792 monkshnk@tel.net.ba
Opis poslova Ministarstva

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PROSVJETE, ZANANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
 
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:


1. stručno, pravodobno i učinkovito obavljanje poslova i radnih zadaća,
2. racionalnu organiziranost djelatnosti i uspješno rukovođenje ustrojbenim jedinicama Ministarstva,
3. ostvarivanje pune suradnje Ministarstva s drugim ministarstvima, uredima, ustanovama i organizacijama u Županiji i šire,
4. pravodobno sagledavanje, evidentiranje i rješavanje pitanja u oblasti prosvjete, znanosti, kulture i športa,
5. predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje, srednje, više i visoko obrazovanje,
6. vođenje registra odgojno-obrazovanih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
7. praćenje i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda,
8. praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti kulture,
9. praćenje i podržavanje sportaša i športskih udruženja od interesa za Županiju,
10. nadzor nad zakonitim obavljanjem poslova odgojno-obrazovnih ustanova,
11. poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenim članku II.A. (1-7) Ustava Federacije BiH i Aneksa Ustava,
12. rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva,
13. inspekcijski nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova,
14. rješavanje u drugom stupnju iz svoje ovlasti,
15. priprema zakona i drugih propisa iz svog djelokruga,
16. obavlja i druge poslove iz svog djelokruga zakona i drugih propisa,
 
Temeljne ustrojbene jedinice Ministarstva su:
1. Ured Ministarstva,
2. Sektori,
3. Inspektorat.

SEKTOR PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
Pomoćnik ministra za obrazovanje
Enes Hasanagić dipl.ing. poljoprivrede
Stručna savjetnica za predškolsko i inkluzivno obrazovanje
mr.sc. Nefiza Dautović
Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje
Ignancije Radić, prof.
Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje
Elma Opijač, dipl.sociolog
Stručna savjetnica za srednje obrazovanje
Karmela Zlomislić
Stručna savjetnica za srednje obrazovanje
Emina Jusufbegović - profesor filozofije i sociologije
Stručna savjetnica za pravne poslove
Sanela Marić

Temeljne djelatnosti Sektora za obrazovanje su:
1. Ažuriranje evidencije i dokumentacije o obrazovnim ustanovama;
2. Kontinuirana suradnja sa ravnateljima škola i školskim odborima i na tekućim poslovima;
3. Pružanje pomoći školama u organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika, stručnom osposobljavanju pripravnika i organiziranju polaganja stručnih ispita nastavnika;
4. Osposobljavanje škola za obrazovanje odraslih, polaznika V. stupnja obrazovanja;
5. Nabavka stručne literature za stručno usavršavanje uposlenika u sektoru obrazovanja Ministarstva;
6. Izrada plana upisa učenika u I. razred osnovnih i I. razred srednjih škola u školskoj 2007/08. godini;
7. Izrada Podsjetnika (plana ) aktivnosti po mjesecima uposlenika u sektoru;
8. Stručno usavršavanje uposlenika u sektoru;
9. Pružanje pomoći školama u izradi Plana realizacije nastavnih i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti u školskoj 2007/08. godini i davanje suglasnosti na plan godišnjeg rada škole;
10. Davanje suglasnosti na Prijedlog plana godišnjeg rada škole;
11. Osposobljavanje škola za devetogodišnje osnovno obrazovanje;
12. Pomoć u rješavanju pitanja ekvivalencije i nostrifikacije diploma i svjedodžba učenika i drugih pitanja od značaja za učenike i ostvarivanje njihovih prava;
13. Izrada Prijedloga programa obrazovanja za određena zanimanja;
14. Učestvovanje uposlenika u sektoru na projektima poboljšanja kvaliteta obrazovanja.


Analitičko-izvještajna djelatnost:
1. Donošenje organizacijskih shema za osnovne i srednje škole;
2. Informacija o mreži osnovnih i srednjih škola s prijedlogom mjera;
3. Donošenje Kalendara rada škola;
4. Informacija u uspjehu klasifikacijskih razdoblja;
5. Informacija o uspjehu klasifikacijskim razdobljima;
6. Informacija o upisu u I. razred osnovnih škola u 2007/08. školskoj godini;
7. Informacija o upisu u I. razred srednjih škola u 2007/08. školskoj godini;
8. Informacija o primjeni Pravilnika o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija;
 
Izrada podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja:
1. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju učenika, nastavnika i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola;
2. Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama;
3. Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi;
4. Pravilnik o djeci s posebnim potrebama i nadarenoj djeci;
5. Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za stjecanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
6. Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa;
7. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora;
8. Uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja u osnovne škole;
9. U škole koje nemaju pedagoga osigurati stručne pedagoge;
10. Uključiti uposlene u (CES) – srednje stručno obrazovanje;
11. Učestvovanje u radu pilot škola po EWET programu;
12. Daljnja suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem podizanja nivoa obrazovanja;
13. Pojačati suradnju s Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo;
14. Pratiti uključivanje djece u obavezno obrazovanje i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

SEKTOR VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
Pomoćnik za visoko obrazovanje
Dinka Lasić
Djelatnosti Sektora za visoko obrazovanje i znanost su:
1. Učestvovanje u implementiranju Bolonjskog procesa na visokoškolskim ustanovama iz nadležnosti Ministarstva;
2. Inoviranje baze podataka za visokoškolske organizacije na Sveučilištu i Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru;
3. Suradnja i realiziranje zakonskih propisa u vezi s djelovanjem, organizacijom i upisom studenata na visokoškolske ustanove;
4. Dopuna propisa o inspekciji u cilju preciziranja ovlasti inspektora u visokom obrazovanju;
5. Donošenje Zakona o visokom obrazovanju i podzakonskih akata;
6. Provođenje aktivnosti materijalne potpore za školovanje deficitarnih kadrova;
7. Ugovorno reguliranje subvencioniranja troškova smještaja i ishrane studenata s područja Županije u studentskim domovima u Bosni i Hercegovini.
 
SEKTOR ZA KULTURU
Pomoćnik ministra za kulturu
Semir Menić mr.sc.
Savjetnik za kulturu
Ivan Sivrić, prof.
Djelatnosti sektora za kulturu su:
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ ima obvezu iz svog djelokruga rada realiziratiutvrđene poslove i radne zadatke, a kada je riječ o sektoru kulture aktivnosti u 2006. godini bit će usmjerene na:
1. Nacrt i prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti;
2. Potporu programima kulturne suradnje;
3. Sudjelovanje u organiziranju izložbi, promocija, kazališnih i drugih kulturnih programa;
4. Pružanje stručne potpore djelatnicima iz oblasti kulture;
5. Analitičko-informativna djelatnost, tj. Informacija o stanju u kulturi na području Županije;
6. Intenziviranje suradnje sa fondacijom Konrad Adenauer;
7. Suradnja s Udruženjem estradnih izvođača Hercegovačko-neretvanske županije u pogledu kvalitetne provedbe Zakona o estradnoj umjetnosti HNŽ.

SEKTOR ZA ŠPORT I INFORMIRANJE
Pomoćnik ministra za šport i informiranje
Semir Memić, mr.sc.
 
Djelatnosti Sektora za šport i informiranje su:
1. Donošenje i implementacija Zakona o športu;
2. Reorganizacija Županijskog sportskog saveza;
3. Donošenje plana o završetku započetih i izgradnji novih sportskih objekata od značaja za grad i Županiju;
4. Priprema za održavanje županijskih športskih igara učenika osnovnih i srednjih škola;
5. Izgradnja, razvitak, funkcioniranje sustava informiranja;
6. Evidentiranje javnih glasila;
7. Utvrđivanje politike u vezi s informiranjem.

SEKTOR EDUCIRANJA I LICENCIRANJA U PROMETU
Pomoćnik ministra za educiranje i licenciranje u prometu
Ivan Šimunović, dipl.ing. prometa
Stručni savjetnik za poslove provođenja i organiziranja polaganja vozačkih ispita
Ahmet Habota, profesor strojarstva i mehanike
Stručni savjetnik za normativnu djelatnost i upravni postupak
Sanela Humačkić, dipl. pravnik
Viši samostalni referent za administrativno tehničke poslove
Snježana Lovrić, pravnik

Sektor za educiranje i licenciranje u prometu obavlja poslove i zadatke koji su Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH u nadležnosti ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa.
Temeljne djelatnosti sektora su planiranje, organiziranje i provođenje:
1.Ispita za vozača motornih vozila;
2.Ispita za instruktora vožnje;
3.Ispita za licencirane predavače i ispitivače;
4.Nadzor nad radom auto-škola;
5.Stručno usavršavanje ispitivača, predavača i instruktora-vožnje;
6.Educiranje djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa;
7.Prometno - preventivne akcije u cilju poboljšanja sigurnosti u prometu.
 
INSPEKTORAT
Glavni prosvjetni inspektor
Davorin Lesko, prof.

Prosvjetna inspekcija
Mehanoli Jasmin-inspektor- Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Nikša Matijić - inspektor- Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Marina Jovanović-inspektor-Visoko obrazovanje
Senad Omerika-inspektor- Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Djelatnost Inspektorata
1. Plan rada Inspektorata će se temeljiti na obavljanju inspekcijskog nadzora u osnovnim i srednjim školama i dječjim vrtićima, a po potrebi na fakultetima Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru;
2. Inspekcija će kroz opće tematske i kontrolne nadzore pratiti funkcioniranje obrazovno-odgojnih ustanova sukladno zakonskim propisima;
3. Posebnu pozornost posvetiti praćenju primjene Pedagoškog standarda i normativa osnovnog i srednjeg školstva kao i usklađivanje općih i pojedinačnih akata sa zakonskim propisima;
4. Tijekom godine inspekcijskim nadzorom planirano je pratiti primjenu i realizaciju nastavnih planova i programa, upotrebu udžbenika, jezika, opterećenost učenika, obavljanje ispita i pravilnost obračuna osobnih dohodaka prema tjednom zaduženju djelatnika;
5. Sukladno Zakonu o inspekciji obaviti opće nadzore u školama u kojima do sada nisu obavljeni;
6. U tekuće poslove Inspektorata spadaju podnesci građana koji se odnose na utvrđene ocjene, prestanak i zasnivanje radnog odnosa (probleme rješavati u suradnji s inspekcijom rada) statusna pitanja učenika, isključenja iz škole i dr.;
7. U suradnji s MUP-om, Federalnim ministarstvom prosvjete i drugim institucijama vršiti provjeru vjerodostojnosti obrazovne isprave;
8. Sudjelovati u pripremi za izradu zakona i provedbenih propisa iz djelokruga rada Ministarstva;
9. Suradnja s ombudsmenima i drugim institucijama koji se bave problematikom obrazovanja.
 
POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA IZ OBLASTI MINISTARSTVA PROSVJETE,ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASILU HNŽ


POPIS ZAKONA.
1.Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ,broj:5/00)
2. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine HNŽ“, broj:5/00, 4/04 i 5/04)
3. Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine HNŽ“, broj:8/00, 4/04, 5/04 i 8/06)
4. Zakon o prosvjetnoj inspekciji ( „ Narodne novine HNŽ“, broj: 4/04)
5. Zakon o estradnoj djelatnosti ( „ Narodne novine HNŽ“,broj:4/04)
6. Zakon o ekvivalenciji i nostrifikaciji inozemnih obrazovnih isprava ( „Narodne novine HNŽ „ broj:5/05)
7. Zakon o arhivskoj građi ( „Narodne novine HNŽ“,broj:7/04)
8. Zakon o knjižničnoj djelatnosti ( „Narodne novine HNŽ“, broj:3/05)
9. Zakon o zaštiti kulturno- povijesne baštine („Narodne novine HNŽ“ broj:2/06)
10. Zakon o športu ( „Narodne novine HNŽ“, broj: 6 /06)
 

POPIS OSTALIH PROPISA
 
1. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj: 3/03)
2. Popis verificiranih osnovnih škola u HNŽ upisanih u Registar osnovnih škola („ Narodne novine HNŽ“, broj:2/07 )
3. Popis verificiranih srednjih škola u HNŽ upisanih u Registar srednjih škola („Narodne novine HNŽ“, broj:2/07)
4. Pravilnik o osnovnom obrazovanju odraslih osoba („Narodne novine HNŽ“, broj:2/04)
5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola ( „Narodne novine HNŽ“, broj:3 /03)
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola („ Narodne novine HNŽ“,broj: 3 /03)
7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova ( „Narodne novine HNŽ“, broj:4/04)
8. Pravilnik o polaganju stručnog ispita i vježbeničkom stažu stručnih odgojitelja I suradnika u predškolskim ustanovama („Narodne novine HNŽ“, broj:2/04)
9. Pravilnik o polaganju ispita u srednjim školama za polaznike ( „Narodnim novinama HNŽ „ broj:1/05)
10. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama ( „Narodne novine HNŽ,broj:1/05)
11. Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina ( „Narodne novine HNŽ“ broj:1/05)
12. Naputak o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ( „Narodne novine HNŽ“, broj:2/05)
13. Naputak o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola ( „Narodne novine HNŽ“, broj:2/05)
14. Naputak o uvjetima i načinu obrazovanja za stjecanje zvanja majstora ( „Narodne novine HNŽ“ broj:3 /05)
15. Pedagoški standard i normativ osnovnog školstva HNŽ ( „Narodne novine HNŽ“,broj: 4/05)
16. Pedagoški standard i normativ srednjeg školstva HNŽ ( „Narodne novine HNŽ“, broj:4/05)
17. Pravilnik o plaćama i naknadama uposlenih u srednjim školama na području HNŽ („Narodne novine HNŽ“, broj:2/06 i 4/06)
18. Odluka o koeficijentima za obračun plaća uposlenih u osnovnim školama na području HNŽ („ Narodne novine HNŽ“, broj:3/06)
19. Pravilnik o načinu praćenja i i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine HNŽ“, broj:6/05)
20. Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice glavnog prosvjetnog inspektora i prosvjetnog inspektora („ Narodne novine HNŽ“, broj:6 /05)
21. Pravilnik o obavljanju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine HNŽ“, broj:6/05)
22. Pravilnik o Registru kazališta („Narodne novine HNŽ“, broj:6/06)
23. Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad kazališta („Narodne novine HNŽ“ broj:6/06)
24. Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije kazališta ( „Narodne novine HNŽ“ , broj :6/06)
25. Pravilnik o polaganju stručnog ispita i vježbeničkom stažu učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i odgojitelja („Narodne novine HNŽ“, broj:3 /02 i 2/07)
26. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem obrazovanju ( „Narodne novine HNŽ“, broj:1 /06)
27. Naputak o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama HNŽ ( „Narodne novine HNŽ“ broj:1/06)

Službena stranica: www.monkshnk.gov.ba