USVOJEN PROGRAM RADA VLADE

USVOJEN PROGRAM RADA VLADE

„Preduslov svih aktivnosti je s jedne strane uvođenje i održavanje reda, a s druge stabilne i održive javne finansije koje se dobrim dijelom temelje na ovom prvom – uvođenju i održavanju, ne samo javnog reda i mira, nego i reda u javnoj upravi. Ovo su bila i prva tri prioritetna cilja Vlade u 2017. godini, a rezultat je više nego opipljiv - prvi put u, istina, ne tako dugoj historiji HNK, ostvarili smo značajan višak sredstava u Budžetu odnosno suficit. Ostvareni suficit preusmjeren je u potpunosti u različite razvojno-socijalne programe jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu; visokoškolskim i naučnim ustanovama; zdravstvenim ustanovama i domovima za stare; kulturnim i sportskim institucijama; privredi, poljoprivredi i turizmu, a dio sredstava usmjeren je na izmirenje obaveza za izvršne sudske presude čime je nastavljen proces smanjenja budžetskog duga po osnovu izvršnih sudskih presuda“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade HNK obrazlažući na današnjoj, desetoj vanrednoj sjednici Skupštine HNK, Izvještaj o radu Vlade u 2017. godini.

„Jačanje fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, pozitivno se odrazilo i na poslovanje kantonalnih vanbudžetskih  fondova - Zavoda zdravstvenog osiguranja, Službe za zapošljavanje  te Fonda za zaštitu okoliša. Izmjenama i dopunama finansijskog plana za 2017., Zavod zdravstvenog osiguranja preusmjerio je dodatnih 9.000.000 KM bolničkim zdravstvenim ustanovama, a sama Vlada je iz Budžeta za 2017. godinu odobrila dodatnih 1.031.000 KM u svrhu poboljšanja materijalnog statusa zdravstvenih ustanova na području Kantona.

Na planu jačanja socijalne uključenosti i solidarnosti, značajan iskorak predstavlja  donošenje Zakona o zaštiti porodice s djecom, na koji se čekalo više godina. Zakonom je osigurano pravo na finansiranje opremanja novorođenog djeteta, dječji doplatak, naknadu za majke u radnom odnosu, te novčanu podršku za nezaposlene majke za što se godišnje osigurava 5,5 miliona KM.

Kroz Program zapošljavanja pripravnika, za 150 mladih visokoobrazovanih osoba omogućeno je osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva čime je poboljšana njihova konkurentnost i mogućnost integracije na tržištu rada.

U 2017. donesen je i najznačajniji strateški dokument - Strategija razvoja HNK za period 2017. - 2020. i Akcioni plan za njezinu implementaciju.

Govoreći o tri strateška cilja definisana Strategijom razvoja, od kojih je prvi podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma premijer Herceg rekao je da je za realizaciju toga cilja izdvojeno oko 2,5 miliona KM. Kada je u pitanju drugi strateški cilj - poboljšanje kvalitete života građana u skladu sa standardima EU, istaknuo je modernizaciju obrazovne infrastrukture kroz obnovu osnovnih i srednjih škola, podršku razvoju kulturnih aktivnosti, sportske infrastrukture i kulture sporta, te  zdravstvenih ustanova.

„U okviru trećeg strateškog cilja - održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima - posebno treba naglasiti aktivnosti unaprjeđenja energetske efikasnosti i unaprjeđenja putnog komuniciranja. Kao direktan doprinos unaprjeđenju energetske efikasnosti, Vlada je i u 2017. učestvovala u projektu Svjetske banke „Energetska efikasnost u BiH“ kojim se iz budžetskih, kreditnih i donatorskih sredstava finansiralo „utopljavanje“ javnih objekata. Kreditna sredstva u iznosu od 1.525.323.25 KM korištena su za „utopljavanje“ četiri školska objekta: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića - Mostar, Osnovna škola kardinala Stepinca - Neum, JU Srednja škola - Jablanica i JU Osnovna škola Drežnica“, rekao je premijer Herceg dodajući i to kako je Vlada dala značajan doprinos  u procesu davanja odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, te, uz ostale, krenula u provođenje IPA projekata PESCAR i BACAR kroz čije projektne aktivnosti će na području HNK biti uloženo više od 500 hiljada eura.

Nakon što su skupštinski delegati usvojili Izvještaj o radu Vlade u protekloj godini, premijer Herceg obrazložio je Program rada Vlade za 2018. godinu.

„Program rada Vlade za 2018. usmjeren je prije svega na realizaciju strateških i prioritetnih ciljeva koji su definisani prvo Strategijom i Akcionim planom za njezinom implementacijom, a zatim i ranije usvojenim sektorskim strateškim dokumentima te godišnjim planovima rada kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija.

Prvi prioritetni cilj je odgovoriti na izazove s kojima se suočavamo, počevši od sigurnosnih preko socijalnih i demografskih, kako bi se mogli okrenuti važnim temama – poboljšanju socijalne uključenosti i privrednog razvoja. Stoga će Vlada preduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti s ciljem spuštanja tenzija i vraćanja povjerenja u institucije, ali i daljnjeg jačanja Ministarstva unutrašnjih poslova kao nositelja aktivnosti održavanja javnog reda i mira te sigurnosti građana i imovine, pri čemu će posebna pozornost biti posvećena preventivnom djelovanju u suzbijanju sigurnosnih izazova.

Uz ovaj prioritetni cilj direktno je vezan i drugi, a to je nastavak vođenja uravnotežene fiskalne politike uz poštivanje fiskalne discipline, jačanje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola te uvođenje interne revizije. Ove su aktivnosti pretpostavka očuvanja  fiskalne stabilnosti, daljnjeg smanjivanja naslijeđenog budžetskog duga ali i oslobađanje sredstava za poboljšanje kvalitete života građana i privredni rast.

Poboljšanje kvalitete života građana uključuje mjere i aktivnosti na uspostavi djelotvornog sistema zdravstva, efikasne socijalne zaštite i boračko-invalidske zaštite.

Vlada će i dalje osobit napor ulagati u zaštitu porodice s djecom, a u skladu sa načelom solidarnosti radit će i na izgradnji održivog sistema socijalne zaštite usmjerene ka pravednijoj raspodjeli socijalnih naknada i izdataka za socijalne usluge. S tim u vezi, planirano je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti HNK što će, uz pravedniji sistem raspodjele socijalnih naknada, osnivanjem javne ustanove Odgojni centar omogućiti i osiguravanje materijalnih resursa i stručnog kadra za rad s maloljetnicima koji su prekršili zakon. U području boračko-invalidske zaštite, Vlada će nastaviti aktivnosti podrške reintegrisanju ove grupe na tržište rada kroz programe doškolovanja, prekvalifikacije i samozapošljavanja što su ključni preduslovi za podizanje razine njihove zapošljivosti.

Prioritetni cilj podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma nesporno predstavlja aktivnosti za poticanje privrednog rasta, ali ponajbolju demografsku politiku kojom ćemo pokušati, ako ne zaustaviti ono makar smanjiti, sve veće iseljavanje mladih i radno sposobnih obrazovanih građana HNK.  U ovom programskom dijelu, Vlada će biti fokusirana na donošenje zakonodavnog okvira kojim se pojednostavljuje i ubrzava proces registracije poslovnih subjekata, pribavljanja građevinskih i drugih dokumenata te uklanjaju različite administrativne barijere.

Uz institucionalnu i pravnu podršku, Vlada će s ciljem podizanja produktivnosti i konkurentnosti, a u okviru raspoloživih budžetskih sredstava, osigurati i finansijsku podršku, kako putem subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima, tako i putem novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju te podrški za jačanje turističkih kapaciteta, kao i putem podrške Međunarodnom aerodromu Mostar s ciljem unaprjeđenja zračne povezanosti s emitivnim turističkim tržištima.

S obzirom da je niska konkurentnost domaće privrede u uskoj vezi s neusklađenošću između vještina i potreba tržišta rada odnosno obrazovnih profila i sektora u kojima postoji potražnja za radnom snagom, potrebna je reforma postojećeg sistema obrazovanja donošenjem novog zakonodavnog okvira kojim će se odrediti konkurentnost naših mladih na tržištu rada.

Prioritetni cilj održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima prvenstveno je usmjeren na održivo gospodarenje prostorom i unaprjeđenje energetske efikasnosti. U 2018. planira se konačna finalizacija procesa donošenja Prostornog plana HNK do 2020, kao jednog od značajnijih razvojno-planskih dokumenta koji će odrediti dugoročne ciljeve i mjere održivog gospodarenja prostorom.

Najznačajnija aktivnost u okviru mjera zaštite okoliša odnosit će se na daljnje unaprjeđenje energetske efikasnosti kroz projekte energetske obnove i „utopljavanja“ javnih objekata. 

Kada je riječ o održivom gospodarenju prirodnim resursima, Vlada će nastaviti s praksom subvencija zaštićenim prirodnim područjima koja su istodobno i značajan privredno-turistički resurs, a izradom Plana zaštite okoliša HNK bit će stvorena osnova i polazna tačka za iniciranje operativnih provedbenih planova za konkretnije mjere i aktivnosti zaštite okoliša u užim prostornim i tematskim područjima“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako će Vlada dio svojih aktivnosti i dalje usmjeriti na učestvovanje u procesu  evropskih integracija i regionalne saradnje, ali i na bolje korištenje predpristupnih fondova EU.

Nakon usvajanja Programa rada Vlade, skupštinski delegati usvojili su i Odluku o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj Bosne i Hercegovine u iznosu od 32.000.000 KM za Projekt „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini“, kojim će biti finansirana izgradnja Dječje klinike u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, izgradnja, obnova i opremanje odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar te izgradnja i obnova odjela i nabavka kompjuterske i medicinske opreme za „Opću bolnicu“ Konjic.

Također, s ciljem rješavanja zajedničkog smještaja za kantonalne organe uprave, prihvaćena je Odluko o kreditnom zaduženju za kupovinu Hotela Ero.

Cjelokupno izlaganje premijera Hercega vezano za Izvještaj o radu Vlade u 2017. godini i Program rada Vlade za 2018. godinu možete pročitati u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti: