NAJAVA: XXII. SJEDNICE VLADE HNK

NAJAVA: XXII. SJEDNICE VLADE HNK

U utorak, 19. juni 2012. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će, s početkom u 11,00 sati, održati XXII. sjednicu u velikoj dvorani zgrade Vlade HNK (Stjepana Radića br.3).

PREDLOŽENI DNEVNI RED XXII. SJEDNICE VLADE HNK

1.Izvod iz zapisnika sa 20. i 9. vanredne sjednice,
2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNK,
3.Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu u HNK,
4.Razmatranje Aneksa na Ugovor o koncesiji, broj: 07-04-19-37-11/11 od 11.3.2011.godine zaključenog između Vlade HNK i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks navedenog Ugovora o koncesiji,
5.Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK,
6.Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK,
7.Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova Upravnog odbora­­:
a)Službe za zapošljavanje HNK,
b)Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK,
c)RMC „dr. Safet Mujić“ Mostar,
d)Opšta bolnica Konjic,
e)Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih    osoba Stolac,
8.Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad Komisije za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama,
9.Odluka o usvajanju Izvještaja Ministarstva privrede HNK o aktivnostima na prikupljanju podataka za Program javnih investicija u F BiH.