IZVJEŠTAJ O RADU VLADE HNK: OSTVARENI DO SADA NAJBOLJI REZULTATI

IZVJEŠTAJ O RADU VLADE HNK: OSTVARENI DO SADA NAJBOLJI REZULTATI

Na 76. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je Prijedlog Izvještaja o radu Vlade za 2017. godinu. Istaknuto je kako je  rad  Vlade u protekloj godini bio usmjeren na provođenje Akcionog plana Hercegovačko-neretvanskog kantona za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period  2015.-2018. godina i Programa rada u 2017. godini, a posebice na ostvarenje postavljenih ključnih ciljeva, uz ostalo: jačanje socijalne uključenosti i solidarnosti s ciljem  demografske obnove, zaštite djece, majčinstva i porodice u stanju socijalne potrebe, uz kontinuisani razvoj kvalitete pružanja zdravstvenih usluga i promovisanje zdravlja, stvaranje uslova za razvoj efikasnog i uređenog tržišta, uz uvažavanje potreba osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada – mladih osoba bez radnog iskustva i dugotrajno nezaposlenih osoba, te unaprjeđenje poslovnog okruženja, afirmacija i jačanje obrtništva, malog i srednjeg preduzetništva. U tom kontekstu, na poseban način istaknuto je donošenje Zakona o zaštiti porodice s djecom, na koji se čekalo više godina, a čiji je cilj zaustavljanje dugogodišnjega prirodnog pada nataliteta, te sve intenzivnije iseljavanje mladih porodica. Zakonom su predviđena materijalna i druga davanja porodicama radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, ali i pomoć u ostvarivanju reproduktivne uloge porodice i poboljšanju kvalitete života u porodici odnosno osigurano je pravo na finansiranje opremanja novorođenog djeteta, dječji doplatak, naknadu za majke u radnom odnosu, te novčanu podršku  za nezaposlene majke, za što će na godišnjem nivou biti osigurano  oko 5.500.000 KM.

Vlada je u 2017. godini prvi put ostvarila značajan višak sredstava u Budžetu koji je, u prvom redu, rezultat ušteda. Ostvareni suficit preusmjeren je u različite razvojno-socijalne programe jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu; visokoškolskim i naučnim ustanovama; zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima; kulturnim i sportskim institucijama; privredi, poljoprivredi i turizmu, a dio sredstava usmjeren je na izmirenje obaveza za izvršne sudske presude.

Među ključnim mjerama koje je Vlada provela s ciljem fiskalne konsolidacije i smanjenja budžetskog duga, bilo je rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja po tužbama budžetskih korisnika koje znatno opterećuju Budžet. Vlada je javnim pozivom pozvala sva zainteresirana pravna i fizička lica, koja imaju potraživanja na osnovu pravomoćnih presuda ili rješenja, da podnesu prijavu svojih potraživanja s ciljem zaključenja Ugovora o vansudskoj nagodbi. Na ime izvršnih sudskih presuda u 2017. godini uplaćeno je 3.976.700 KM, čime je Vlada potvrdila svoju opredijeljenost za rješavanje ove problematike.


Jačanje fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, pozitivno se odrazilo i na poslovanje kantonalnih vankantonalnih fondova: Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, Službe za zapošljavanje  HNK i Fonda za zaštitu okoliša. Izmjenama i dopunama finansijskog plana za 2017, Zavod zdravstvenog osiguranja preusmjerio je dodatnih 9.000.000 KM bolničkim zdravstvenim ustanovama, a Vlada je iz Budžeta za 2017. godinu odobrila 1.031.000 KM u svrhu poboljšanja materijalnog statusa zdravstvenih ustanova na području Kantona.

Tokom 2017. godine završene su i aktivnosti na izradi najznačajnijeg strateškog dokumenta - Strategije razvoja HNK za period 2017. - 2020. i Akcionog plana za njezinu implementaciju, kojom su kao ključni sektori ekonomskog i privrednog razvoja identificirani sektori malog i srednjeg preduzetništva, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i turizma utemeljenog na prirodnoj i multikulturalnoj raznolikosti Kantona, a sve uz uslov osiguranja visokih standarda zaštite okoliša.

U vezi s radom Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o oružju i streljivu u HNK, koji je usvojila Skupština HNK i koji je usklađen s međunarodnim standardima odnosno direktivama Evropske unije. U 2017. godini završena je konkursna procedura za prijem u radni odnos 75 kadeta za čin „policajac“ i 5 kadeta za čin „mlađi inspektor“. Također, Vlada je u 2017. godini dala saglasnost za školovanje novih 88 kadeta za čin „policajac“ i 12 kadeta za čin „mlađi inspektor“ te njihov prijem u radni odnos nakon uspješno završenog školovanja u Sarajevu. Također, primopredajom 31 novog policijskog vozila, u 2017. godini završena je nabavka ukupno 100 vozila, koja su stavljena na raspolaganje organizacijskim jedinicama Uprave policije MUP-a. Završetkom Programa dodjele vozila vrijednih više od 4 miliona KM znatno je unaprijeđen rad, a operativnost i mobilnost rada policije podignute su na viši nivo.

Iz oblasti Ministarstva finansija Vlada je, uz ostalo, usvojila Smjernice i ciljeve ekonomske politike za period 2018.-2020. godina koje sadrže: strateške ciljeve i prioritete kantonalne Vlade, osnovne pokazatelje ekonomske politike i preduslova društvenog i privrednog razvoja u BiH, osnovne makroekonomske pokazatelje u Kantonu i pokazatelje fiskalne politike, procjenu prihoda HNK za period 2018.-2020. godina, kao i pregled obaveza na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga te izdanih jamstava u HNK. Također, iznova je istaknuta opredijeljenost za prihvaćanje inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH, radi pravednije raspodjele javnih prihoda odnosno većeg učestvovanja HNK u raspodjeli javnih prihoda.

Iz djelokruga rada Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave naglašena je posvećenost osiguranju materijalnih i kadrovskih preduslova za rad pravosudnih organa na području HNK, posebice ponovnom početku rada Općinskog suda u Čitluku.

Vezano za rad Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, uz donošenje Zakona o zaštiti porodice s djecom, istaknuti su i brojni projekti iz područja socijalne zaštite, kao što su podrška radu javnim kuhinjama i podmirenje troškova sahrane za osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći i za osobe smještene u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu, za koje troškove smještaja plaća Kanton.

Iz područja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih, čime se sustavnim uređenjem daje značajan doprinos da se radno sposobno stanovništvo, kroz koncept cjeloživotnog učenja, učini konkurentnim na tržištu rada koje se ubrzano mijenja pod utjecajem tehnoloških dostignuća i modernizacije proizvodnih procesa. Također, usvojena je Informacija o stanju u području obrazovanja u kojoj je posebno istaknuto kako je potrebno donošenje novih zakonskih propisa i podzakonskih akata, koji bi cjelovito i sistemski regulisali područje obrazovanja. Predložene su i mjere za poboljšanje stanja u obrazovanju usmjerene ka kvalitativnom poboljšanju i unaprjeđenju cjelovitog obrazovnog sistema.

Uz redovno mjesečno sufinansiranje Sveučilišta i Univerziteta u ukupnom iznosu od 7.870.000 KM, Izmjenama i dopunama Budžeta za 2017. godinu Vlada je osigurala i više od 1.000.000 KM za različite projekte za nauku i naučne institucije. Uz to, u 2017. god. Vlada je, s ciljem poboljšanja materijalnog statusa studenata, osigurala sredstva za 1650 stipendija i subvencija za smještaj u studenske domove.

Iz djelokruga rada Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je usvojila Plan i program Uprave za ceste za 2017. kojim je, s ciljem očuvanja putne infrastrukture i sigurnosti na cestama, dan prioritet redovnom ljetnom i zimskom održavanju regionalnih cesta. Također, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju metodologije za implementaciju projekata u 2017. i 2018. godini, kao i Odluku o odobravanju utroška razgraničenih prihoda iz 2016. godine u iznosu od 1.415.408,12 KM. Izmjenama i dopunama Budžeta HNŽ-K za 2017. godinu Vlada je odobrila utrošak novčanih sredstava s pozicije „Transfer drugim nivoima vlasti“ u iznosu od 2.200.000 KM, u skladu sa zahtjevima jedinica lokalne samouprave.

U svojstvu nositelja pripreme izrade i nositelja izrade Prostornog plana HNK, Ministarstvo građenja i prostornog uređenja je provelo potrebne aktivnosti za uključenje javnosti u postupak izrade Prijedloga Prostornog plana HNK, pa su na tom tragu u  općinama Stolac i Jablanica i Gradu Mostaru održane javne rasprave o Nacrtu Plana, sa stručnim obrazloženjem nositelja pripreme i izrade Plana.

Iz resora Ministarstva privrede Vlada je donijela Odluku o usvajanju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede HNK 2016.–2020. godine i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva u HNŽ-K za period 2012.–2020. godina. S ciljem razvoja preduzetništva i obrta, Izmjenama i dopunama budžeta HNŽ-K za 2017. godinu, Vlada je na poziciji „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“ osigurala 950.000 KM. Sredstva su dodijeljena prema utvrđenim kriterijima, a u svrhu razvoja poslovne infrastrukture, tehnološkoga stanja i podrške starim i tradicionalnim djelatnostima i obrtima.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je razmotrila i usvojila Nacrt Zakona o zaštiti od buke i uputila ga u skupštinsku proceduru. Riječ je o Zakonu kojim se to područje prvi put uređuje na nivou Kantona, kao i dopuštenog nivoa buke, mjere zaštite od buke, način mjerenja buke, granični nivoi buke usklađeni s namjenom prostora i vremena u toku dana, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi, a posebice njihovo zdravlje. Također je utvrđen i Prijedlog Zakona o zaštiti prirode, kojeg je Skupština usvojila na sjednici održanoj 22.12.2017. godine. Ovim zakonom utvrđuje se očuvanje, obnova i povećanje postojeće biološke i pejzažne raznolikosti u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem, osigurava sistem zaštite prirodnih vrijednosti, kao i održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećenja dijelova prirode, sprječavaju se štetni zahvati ljudi i poremećaji u prirodi, te osigurava pravo građana na zdrav okoliš. Uz to je utvrđen i Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojeg je Skupština usvojila na sjednici održanoj 22.12.2017. godine. Usvojena zakonska rješenja značajno će doprinijeti razvoju ugostiteljske djelatnosti, povećanju efikasnosti sistema, boljoj koordinaciji jedinica lokalne samouprave, kantona i ugostitelja, te zakonitosti rada ugostiteljskih objekata.

Vlada je na prijedlog Ministarstva usvojila i Prijedlog Plana upravljanja za Park prirode Hutovo blato za period od deset godina kojim se stvaraju preduslovi ne samo za zaustavljanje ekološkoga i biološkoga degradiranja i očuvanja ovog visokovrijednog prostora, nego i otvara put održivom privrednom razvoju i samoodrživosti javnog preduzeća koje upravlja tim zaštićenim prostorom.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prvi put dodijelila kantonalne poticaje u poljoprivredi u iznosu od 900.000 KM. Također su dodijeljena namjenska sredstva vodnih naknada u ukupnom iznosu od 6.452.502,82 KM za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata.

Uz brojne aktivnosti Ministarstva za pitanja boraca, istaknut je Program sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca u ukupnom iznosu 375.000 KM i utvrđena lista zahtjeva za odobrena sredstva za sufinansiranje za 16 poslodavaca za zapošljavanje 36 osoba.